ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดการระบาดโรคไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 มิ.ย. 2564
12 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
66
12 พ.ค. 2564
13 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ # ตำบลห้วยยาง # อำเภอทับสะแก # จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของส ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 เม.ย. 2564
14 การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ก.พ. 2564
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ม.ค. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ม.ค. 2564
17 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 ม.ค. 2564
18 คู่มือการทิ้งหน้ากากอนามัย ในช่วงวิกฤตไวรัส ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ก.ย. 2563
19 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 ส.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20