ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 พ.ค. 2563
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 มิ.ย. 2562
3 คู่มือการพัฒนาเเละส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
21 ก.ย. 2561
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
18 ส.ค. 2561
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
22 ต.ค. 2558
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
292
22 ต.ค. 2558
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
254
22 ต.ค. 2558
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
277
22 ต.ค. 2558
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
22 ต.ค. 2558
10 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5