ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 มิ.ย. 2562
2 คู่มือการพัฒนาเเละส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ก.ย. 2561
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ส.ค. 2561
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ต.ค. 2558
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ต.ค. 2558
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
56
22 ต.ค. 2558
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ต.ค. 2558
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 ต.ค. 2558
9 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
22 ต.ค. 2558
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5